Artikel 1: toepasselijkheid
1.1  Op alle overeenkomsten met Advocatenkantoor Stoelhorst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, alsmede op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.
1.2 Advocatenkantoor Stoelhorst is een kostenmaatschap van natuurlijke personen.
1.3  Alle opdrachten worden verstrekt en aanvaard door één van de advocaatpartners van de kostenmaatschap Advocatenkantoor Stoelhorst afzonderlijk, zijnde de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: betalingen
2.1  Declaraties van de opdrachtnemer zijn opeisbaar 14 dagen na declaratiedatum. Betaling dient dan ook binnen deze termijn plaats te vinden.
2.2  De opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim.
2.3  Bij gebreke van tijdige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
2.4  Bij gebreke van tijdige betaling, heeft de opdrachtnemer recht op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde, alsmede op alle kosten die verband houden met de invordering van de openstaande declaraties.
2.5  Betaling dient steeds zonder korting plaats te vinden. Verrekening of opschorting is niet mogelijk.

Artikel 3: uitoefening werkzaamheden
3.1 Op de opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.
3.2 De opdrachtnemer is gerechtigd hulppersonen in te schakelen. Voor tekortkomingen van hulppersonen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
3.3 Toepassing van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 4: aansprakelijkheid
4.1  De opdrachtnemer draagt zorg voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
4.2  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer bereid is uit te keren, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
4.3  Behoudens zijdens de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,– voor de gevallen dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet bereid is tot uitkering over te gaan.
4.4  Alle klachten ten aanzien van de beroepsuitoefening van de opdrachtnemer dienen op straffe van verval binnen 2 maanden nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de beroepsfout, schriftelijk onderbouwd per aangetekende brief of deurwaardersexploot te worden gemeld.

Artikel 5: geschillen
5.1  Op alle overeenkomsten en op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechtbank Limburg, locatie Roermond, c.q. de kantonrechter te Roermond bevoegd.
5.2  Voor de opdrachtgever bestaat een interne klachtenregeling binnen Advocatenkantoor Stoelhorst, alsmede een externe klachtenregeling via de Geschillenregeling Advocatuur.